2006-08-24

META.MORPH

TEKS er blitt tildelt midler fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og fra Norsk kulturråd gjennom prosjektet “Arenautvikling”, til et tre-årig forprosjekt for utvikling av en internasjonal kunstbiennale i Trondheim. Prosjektet har fått arbeidstittelen META.MORPH, og første utstilling skal forsøkes avviklet i 2009/2010.

META.MORPH er et forsøk på å etablere en prosjektutviklings- og formidlingsarena i form av en større gjentakende utstilling (biennale/ triennale) med et internasjonalt ambiøst programkonsept. Utstillingen tenkes å sette fokus på sjangeroverskridende konsepter som teknologisk og kunstfaglig kan forsterke og utvikle det faglige fellesrommet.

TEKS vil være administrativt sete for META.MORPH, og undertegnede er prosjektleder. Det vil bli arrangert lokale seminarer og workshops i forprosjektsperioden til hjelp for utvikling av prosjektet. Følg med!

Espen Gangvik

metamorfe bergarter, omdannede (omkrystalliserte) bergarter. Selve forandringen av bergartene skjer som følge av høy temperatur el. trykk el. begge deler.

metamorfose (gr. metamorfosis, av meta, etter, og morfe, skikkelse), forvandling. — 1. I myt. forvandling av mennesker til dyr, trær e.l., bl.a. behandlet av den rom. dikteren Ovid i Metamorphoses. — 2. Zool., fullstendig forvandling hos dyr, f.eks. fra åme til sommerfugl el. fra rumpetroll til padde. — 3. Geol., → metamorfe bergarter.

morphing is a special effect in motion pictures and animations that changes (or morphs) one image into another through a seamless transition.

morph is a fictional character, a comic book superhero in the Marvel Comics universe. He is a mutant shapeshifter. “Morph” is the name given in several alternate continuities to the character Changeling.