META.MORF
TRONDHEIM INTERNASJONALE BIENNALE FOR KUNST OG TEKNOLOGI

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer og endrer kontinuerlig våre perspektiver på livet, og innebærer ofte nye filosofiske og eksistensielle spørsmål.

Bioteknologi, nanoteknologi, nevrovitenskap og nye kommunikasjons- og datateknologier er eksempler på felt som utvider grensene for kunstnerisk praksis, som igjen kan bidra til alternative tilnærminger til vitenskapelige problemer og teknologiutvikling.

Kunstneren som formidler og fortolker av ny kunnskap og forskning, spiller en avgjørende rolle for samfunnets evne til å opprettholde en adekvat diskurs om bruk av ny teknologi og vitenskapelige fremskritt.

Meta.Morf har som mål å presentere kunstnere, forfattere, forskere og forskere for et bredere publikum med prosjekter som på ulike måter hjelper oss å utvide våre perspektiver på teknologi og samfunnsutvikling.

 

META.MORF
TRONDHEIM INTERNATIONAL BIENNALE FOR ART AND TECHNOLOGY

Artistic and scientific research are continuously challenging and changing our perspectives on life, often implying new philosophical and existential questions.

Biotechnology, nanotechnology, neuroscience and new communication and computer technologies are examples of fields that expand the boundaries of artistic practice, which in turn can contribute to alternative approaches to scientific problems and technology development.

The artist as conveyor and interpreter of new knowledge and research, plays a crucial role in society’s ability to maintain an adequate discourse regarding the use of new technologies and scientific advancements.

Meta.Morf aims to present artists, writers, scientists, and researchers for a broader audience with projects that in various ways help us extend our perspectives on technology and society development.

 

META.MORF 2022 KURATORER | CURATORS

Alexandra Murray-Lesley (AU/NO), Professor Trondheim Academy of Fine Art
Anniken Storhaug (NO), Artistic director, Dropsfabrikken
Daniel Vincent Hansen (SE/NO), General manager, Heimdal Kunstforening
Espen Gangvik (NO), General manager, TEKS
Frida Marie Edlund (SE/NO), Museum pedagogue, Kunstmuseet Nord-Trøndelag
Jeremy Welsh (UK/NO)

Hege Tapio (NO), Artist and PhD Candidate, OsloMet
Kristin Bergaust (NO), Professor OsloMet
Lars Pedersen (NO), Planetarium manager, Vitensenteret i Trondheim
Lena Katrine Sokki (NO), General manager, Babel visningsrom for kunst
Marie Veie Sandvik (NO), Project manager, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Pål Bøyesen (NO), ReMida Trondheim
Zane Cerpina (LV/NO), Project manager, TEKS
Åshild Adsen (NO), Director, Vitensenteret i Trondheim


META.MORF 2022 RÅDGIVENDE KOMITÈ | ADVISORY BOARD

Erich Berger (FI), Director of the Bioart Society
Hege Tapio (NO), NOBA – Norwegian BioArt Arena, FeLT Futures of Living Technologies, OsloMet
Jurij Krpan (SL), Artistic Director of Kapelica Gallery, Kersnikova Institute
Michel van Dartel (NL), Director of V2_ and Research Professor at CARADT
Ursula Münster (DE/NO), Associate Professor and Director, Oslo School of Environmental Humanities, UiO

META.MORF INITIAL ADVISORY BOARD 2007 – 2010
Alex Adriaansens (NL), former director, V2_, Rotterdam († 2019)
Clive Kellner (ZA), former director, Johannesburg Art Gallery
Jemima Rellie (UK) 
Jeremy Welsh (UK/NO), Artist, former professor, Trondheim Academy of Fine Art, Bergen Academy of Art and Design
Zhang Ga (CN/US), Curator, The National Museum of Modern Art, Beijing