English beneath

TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter

TEKS er en ressurs- og kompetanseplattform for kunst og teknologi etablert som ideell stiftelse i 2002.

TEKS legger til rette for produksjon og formidling av kunstpraksis som tar i bruk nye teknologier, og/eller kommenterer dagens teknologi- og samfunnsutvikling.

TEKS er initiativtaker og produsent av Meta.Morf – Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi, visningsrommet og kunstlaboratoriet TEKS.studio, publikasjonsarkivet Norsk Mediakunstbibliotek, forlaget TEKS.press og FAEN – Female Artistic Experiments Norway.

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre perspektiver på livet, og bringer oss nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Bioteknologi, nanoteknologi, nevrovitenskap og nye kommunikasjons- og datateknologier representerer eksempler på disipliner som utvider grensene for kunstneriske ideer og uttrykk.

Kunstneren som formidler og fortolker av ny vitenskapelig innsikt spiller en viktig rolle for samfunnets evne til kritisk refleksjon over nye teknologier og deres mulige anvendelsesområder. Kunstnerisk praksis kan samtidig bidra til innovasjon og gjennombrudd innen ulike forskningsfelt gjennom sin evne til å operere utenfor konsensus og anerkjente posisjoner.

TEKS.studio

TEKS.studio fungerer både som utstillingsrom og laboratorium for kunstnerisk praksis innenfor kunst- og teknologifeltet. Studioet har som mål å legge til rette for produksjon og formidling av kunstneriske uttrykk som tar i bruk nye teknologier og/eller belyser teknologiutvikling og dens anvendelse.

TEKS mottar driftsmidler fra Norsk kulturråd, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

 

TEKS’ VIRKSOMHET

Utstillinger, konserter, seminarer og kurs
Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf – er TEKS’ største formidlingsprosjekt. Biennalen omfatter kunstutstillinger, konferanser, konserter og workshops ved ulike gallerier og institusjoner i Trondheim og Trøndelag. I tillegg arrangerer stiftelsen et løpende program med kunstutstillinger, konserter, kurs og workshops i TEKS.studio

Kunstproduksjon
Egen-initiert produksjon eller som partner og/eller produsent for nasjonale og internasjonale kunst- og forskningsrelaterte prosjekter. 

Norsk Mediakunstbibliotek
Norsk Mediakunstbibliotek er et prosjekt TEKS startet i 2017 med ambisjon om å samle alle norske trykte publikasjoner som berører feltet kunst og teknologi i et eget bibliotek. Pr. dato er det over 150 publikasjoner i samlingen som derfor dekker en svært stor del av det vi er kjent med av publikasjoner i feltet. Biblioteket er en kunsthistorisk samling til bruk for bla. forskning og kuratering av relaterte kunstprosjekter.

TEKS.press
TEKS.press er TEKS’ eget forlag. Forlaget publiserte i 2021 den første kunsthistoriske gjennomgangen av det elektroniske kunstfeltet i Norge fra 1960-tallet til 2020; Elektronisk Kunst i Norge, 1960 – 2020

Løpende prosjekter
EE: Experimental Emerging Art Magazine
Electronic Art in Norway – Art historical overview of the field 1960 — 2020 (book release Nov. 2021).
FAEN – Female Artistic Experiments Norway
Meta.Morf – Trondheim international biennale for art and technology.
TEKS.press – Publishing platform.
TEKS.studio – Art Lab.
The Norwegian Media Art Library – Publication archive.

FAGPOLITISKE MÅL

TEKS ønsker å styrke produksjon og formidling av kunstneriske uttrykk som gjør bruk av og/eller problemstiller nye teknologier og vitenskapelige innsikter. 


TEKS ønsker for et bredt publikum å medvirke til deltakelse, opplevelse og forståelse av det teknobaserte kunstfagfeltet. 


TEKS ønsker å styrke publikums kunnskap rundt aktuell forskning og nye teknologier og deres anvendelsesområder og i hvilke retninger disse i sin tur har mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen. 


Vi ser at i likhet med samtidskunstscenen generelt, er det også innenfor feltet kunst og teknologi behov for en kontinuerlig kunstfaglig diskurs. TEKS ønsker å bidra til dette gjennom sitt engasjement som kurator og produsent.
Nye teknologier og tekniske muligheter for kunstproduksjon, er enkeltstående faktorer det alene ikke er nok å bygge gode kunstkonsepter utifra, men nye verktøy kan åpne for idéverdener som noen ganger også gir rom for å realisere kunstneriske idéer det tidligere ikke var mulig å gjennomføre.

Kunstnere har egennytte av innsikt i nye teknologier, men i tillegg er det viktig at ikke bare spesialiserte grupper i befolkningen har innsikt. TEKS ønsker å tilrettelegge for best mulig kunnskap om nye teknologier og idéer for alle som ønsker det, og dermed være med på å bidra til bredest mulig debatt rundt forskning og teknologiutvikling og -anvendelse.

Vi mener at kunstnerisk praksis innen feltet kunst og teknologi utgjør et viktig bidrag til en samfunnsdebatt der problemstillinger rundt ivaretakelsen av planeten vår og vårt forhold til universet og oss selv er satt i fokus.

 

 

 

 

Historikk

Bakgrunnen for opprettelsen av TEKS går tilbake til Kulturrådets rapport “Skjønnheten og utstyret” (Anne Wiland, 1999) om den digitale revolusjonens påvirkning av kunstfeltet, og behovet for teknologisk og digital kompetanseheving for kunstnere i Norge. Produksjonsnettverk for Elektronisk KunstPNEK – ble som følge av rapporten opprettet med Atelier Nord, Oslo, BEKBergen senter for elektronisk kunst, og TEKS som første medlemmer.

Prosessen for opprettelsen av Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) startet som et samarbeide med LKVLademoen Kunstnerverksteder hvor tildelte utstyrsmidler fra Norsk kulturråd for 2001 ble omfordelt til nystiftede TEKS i 2002. Espen Gangvik er stifter av TEKS og har vært daglig leder siden opprettelsen av stiftelsen i 2002 med unntak av Trine E. Unander i perioden 2004 – 2007. 

Den første avholdte festivalen i Norge for hele kunst- og teknologifeltet – Trondheim Matchmaking – ble initiert av TEKS i 2002, og festivalen ble en årlig internasjonal festival for kunst og teknologi fram til og med 2009.

TEKS’ lille stab kombinert med den korte tidsrammen på ett år mellom hver festival utfordret etter hvert ambisjonen om å gjennomføre et faglig optimalt festivalprosjekt hvor relevant forskning, teknologiutvikling og kunstpraksis skulle belyses.

Ideen om en biennale med en to-årig syklus ble født, og TEKS startet derfor i 2007 et forprosjekt med tanke på å bygge opp en internasjonal biennale for kunst og teknologi.

Det ble opprettet en rådgivende komité for å vurdere om et slikt prosjekt var relevant for Trondheim og regionen. Resultatet av arbeidet førte til at Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf ble etablert, og den første biennalen ble gjennomført i 2010. Trondheim bystyre vedtok seinere samme år Meta.Morf som byens offisielle kunstbiennale. Meta.Morf er i dag Skandinavias mest omfattende kunstfestival i sitt felt.

Rådgivende komité, 2007 – 2010:
Alex Adriaansens (NL), tidligere direktør, V2_, Rotterdam († 2019)
Clive Kellner (ZA), tidligere direktø, Johannesburg Art Gallery
Jemima Rellie (UK), Interim Executive Director, Battersea Arts Centre, London
Jeremy Welsh (UK/NO), Kunstner, tidligere professor, Kunstakademiet i Trondheim, NTNU & Bergen Kunsthøyskole.
Zhang Ga (CN/US), Kurator, The National Museum of Modern Art, Beijing

Alex Adriaansens ble i etterkant av komitéarbeidet Meta.Morfs nærmeste samarbeidskurator, og fungerte som biennalens hovedkurator i perioden 2010 – 2018. 

TEKS opprettet i 2018 TEKS.studio, et visningssted og kunstlaboratorium med et løpende formidlingsprogram for kunst- og teknologifeltet. Besøksadresse Nedre Bakklandet 20C.

 

Organisasjon

Daglig leder: Espen Gangvik.
Prosjektleder og kurator: Zane Cerpina.
Kommunikasjonsmedarbeider:
Daniel Vincent Hansen.

TEKS driftes i 2022 med 1,7 årsverk. 
I tillegg engasjeres eksterne prosjektmedarbeidere etter behov.

TEKS’ styre 2022:

Styreleder:
Pia Skog Hagerup / Forsker, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Styremedlemmer:
Leiken Vik / Kunstner
Trond Åm / Daglig leder Litteraturhuset i Trondheim
Sigurd Saue / Programvaredesigner og programmerer

TEKS er organisert som en ideell stiftelse med organisasjonsnummer 984140339 (Stiftelsen Trondheim elektroniske kunstsenter).

• Besøksadresse: Nedre Bakklandet 20C
• Postadresse: TEKS, Pb 2227,  7412 Trondheim
• epost: teks@teks.no

TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre

TEKS Trondheim Electronic Arts Centre – is a non-profit resource and competence platform for art and technology established in 2002.

TEKS facilitates the production and dissemination of art practices that make use of new technologies, and/or comment on the development of technology and society today.

TEKS is the initiator and producer of the Trondheim International Biennale for Art and Technology – Meta.Morf, the art lab TEKS.studio, the publication archive Norwegian Media Art Library, the publishing platform TEKS.press, and FAEN – Female Artistic Experiments Norway.

Artistic and scientific research continuously challenges our perspectives on life, bringing us new philosophical and existential questions. Biotechnology, nanotechnology, neuroscience, and new communication and computer technologies represent examples of disciplines that expand the boundaries of artistic ideas and expressions.

 

The artist as communicator and interpreter of new scientific insights plays an important role in society’s ability to critically reflect on new technologies and their possible areas of application. Artistic practice can at the same time contribute to innovation and breakthroughs in various fields of research through its ability to operate outside of consensus and recognized positions.

TEKS.studio
TEKS.studio works as both an exhibition space, and a laboratory for artistic practices within the field of art and technology. The studio aims to facilitate the production and dissemination of artistic expressions that make use of new technologies and/or shed light on technology development and its application.

Ongoing projects:
EE: Experimental Emerging Art Magazine
Electronic Art in Norway – Art historical overview of the field 1960 — 2020 (book release Nov. 2021).
FAEN – Female Artistic Experiments Norway
Meta.Morf – Trondheim international biennale for art and technology.
TEKS.press – Publishing platform.
TEKS.studio – Art Lab.
The Norwegian Media Art Library – Publication archive.

––––––––––––
TEKS
employees:
General manager Espen Gangvik
Project manager and curator Zane Cerpina
In addition TEKS engage co-workers for temporary projects when applicable.

TEKS board members:
Board leader Pia Skog Hagerup
Members Trond Åm, Leiken Vik and Sigurd Saue

TEKS is funded by the Arts council Norway, Trondheim Municipality and Trøndelag County Council.

teks.no  / teks@teks.no