Meta.Morf 2012 - A Matter of Feeling

Vitenskapelige gjennombrudd og skjellsettende kunstneriske prosjekter bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Vitenskapelig og kunstnerisk arbeide bidrar kontinuerlig til å utfordre og endre våre vante oppfatninger av verden. Kunstneren som formidler og tolker av ny viten og forskning, spiller en viktig rolle for samfunnets evne til både å ha innsyn i, og til å opprettholde en adekvat diskurs rundt nyttiggjørelse av nye teknologier og innsikter.

Bioteknologi, nanoteknologi, nevroteknologi og nye kommunikasjons- og datateknologier representerer eksempler på verktøy som gir kunstnere mulighet til å videreutvikle idéer utover kjente rammer og til å skape helt nye konsepter for kunstnerisk innhold og formidling.

Kunstnerisk virksomhet på sitt beste har til alle tider vært utgangspunkt for nye erkjennelser og ny innsikt. Kunstneren som netto idéleverandør og katalysator innen ulike forskningsfelt bidrar til å utvide vitenskapelig perspektiv og kreativitet.

Biennalen Meta.Morf skal for et bredere publikum blant annet presentere kunstnere, musikere, forfattere og forskere med prosjekter som på ulike måter bidrar til å utvide våre perspektiver på livet, og langt forbi.

Espen Gangvik
daglig leder TEKS

 

What is Meta.Morf?

The development and use of new technologies happens at an increasingly rapid pace, and bio technology, nano technology and new communications- and computer technologies entails examples of new tools for artists, tools that can open new worlds of ideas as well as making previously not manageable ideas realizable.

New scientific insights often implies new philosophical and existential questions. Artistic and scientific research are continuously part of challenging and changing our perspectives. The artist as a directly and an indirectly conveyor and interpreter of new knowledge and research, plays a crucial role for society’s abilty for both having a proper insight, as well as being able to maintain an adequate discourse, regarding the use of new technologies and scientific advancements.

Biotechnology, nanotechnology, neurotechnology and new communications and computing technologies represent examples of tools that give artists the opportunity to develop ideas beyond known limits and to create entirely new concepts for artistic content and presentation.

Artistic activities at its best has always been the basis for new acknowledgments and new insights. The artist as a deliverer of ideas and a catalyst in various fields of research contributes to expand scientific perspective and creativity.

Meta.Morf shall present artists, musicians, writers and researchers for a broader audience with projects and performances that in various ways helps extending our perspectives on life and beyond.

Espen Gangvik
director TEKS