TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter

TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter – er en ressurs og kompetanseplattform for kunst og teknologi opprettet i 2002.

TEKS ønsker å belyse grenselandet mellom forskning, kunstpraksis og samfunnsutvikling, og skal tilrettelegge for produksjon og formidling av kunstneriske uttrykk som gjør bruk av, og/eller problemstiller nye teknologier og nye vitenskapelige innsikter.

TEKS arrangerer Trondheim biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf. Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre perspektiver på livet og bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Meta.Morf skal for et bredt publikum formidle kunstnerisk praksis som reflekterer og problemstiller denne utviklingen.

TEKS mottar driftsmidler fra Norsk kulturråd og Trondheim kommune.

TEKS er medlem av PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst.

TEKS’ virksomhet

Utstillinger, konserter, seminarer og kurs
Biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf – er TEKS’ mest omfangsrike formidlingsprosjekt. Biennalen omfatter kunstutstillinger, konferanser, konserter og workshops ved ulike gallerier og institusjoner i Trondheim og Trøndelag. I tillegg arrangerer stiftelsen et løpende program med kunstutstillinger, konserter, kurs og workshops i eget lokale. 

Kunstproduksjon
Egen-initiert produksjon eller som partner og/eller produsent for nasjonale og internasjonale kunst- og forskningsrelaterte prosjekter. 

Norsk Mediakunstbibliotek
Norsk Mediakunstbibliotek er et prosjekt TEKS startet i 2017 med ambisjon om å samle alle norske trykte publikasjoner som berører feltet kunst og teknologi. Pr. dato er det over 100 publikasjoner i samlingen. Biblioteket skal kunne brukes til studier, forskning,  generell innsikt og som utgangspunkt for kuratering av ulike kunstprosjekter.

Internettjenester
TEKS drifter gratis webhotell for over 30 kunst- og kulturprosjekter samt en rekke epostlister for samme. 


Fagpolitiske mål

TEKS ønsker å styrke produksjon og formidling av kunstneriske uttrykk som gjør bruk av og/eller problemstiller nye teknologier og vitenskapelige innsikter. 


TEKS ønsker for et bredt publikum å medvirke til deltakelse, opplevelse og forståelse av det teknobaserte kunstfagfeltet. 


TEKS ønsker å styrke publikums kunnskap rundt aktuell forskning og nye teknologier og deres anvendelsesområder og i hvilke retninger disse i sin tur har mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen. 


Vi ser at i likhet med samtidskunstscenen generelt, er det også innenfor feltet kunst og teknologi behov for en kontinuerlig kunstfaglig diskurs. TEKS ønsker å bidra til dette gjennom sitt engasjement som kurator og produsent.
Nye teknologier og tekniske muligheter for kunstproduksjon, er enkeltstående faktorer det alene ikke er nok å bygge gode kunstkonsepter utifra, men nye verktøy kan åpne for idéverdener som noen ganger også gir rom for å realisere kunstneriske idéer det tidligere ikke var mulig å gjennomføre.

Kunstnere har egennytte av innsikt i nye teknologier, men i tillegg er det viktig at ikke bare spesialiserte grupper i befolkningen har innsikt. TEKS ønsker å tilrettelegge for best mulig kunnskap om nye teknologier og idéer for alle som ønsker det, og dermed være med på å bidra til bredest mulig debatt rundt forskning og teknologiutvikling og -anvendelse.

Vi mener at kunstnerisk praksis innen feltet kunst og teknologi utgjør et viktig bidrag til en samfunnsdebatt der problemstillinger rundt ivaretakelsen av planeten vår og vårt forhold til universet og oss selv er satt i fokus.

Meta.Morf –  Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre perspektiver på livet og bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Bioteknologi, nanoteknologi, nevrovitenskap og nye kommunikasjons- og datateknologier representerer alle felt som utvider grensene for kunstnerisk praksis.

Kunstnerisk praksis er i posisjon til å virke som katalysator innen ulike forskningsfelt, og kan bidra til nytenkning og gjennombrudd i egenskap av sin vilje og evne til å operere utenfor vedtatte normer og vitenskapelige sannheter.

Kunstneren som formidler og tolker av ny viten og forskning spiller likeså en viktig rolle for samfunnets evne til å holde en adekvat diskurs i bruken av nye teknologier og ny vitenskapelig innsikt.

Meta.Morf skal for et bredt publikum presentere kunstnere, musikere, forfattere og forskere med prosjekter som på ulike måter bidrar til å utvide våre perspektiver på livet.

Biennalen finansieres av Norsk kulturråd / Trondheim kommune / Trøndelag fylkeskommune

Historikk

Bakgrunnen for opprettelsen av TEKS går tilbake til Kulturrådets rapport “Skjønnheten og utstyret”, Anne Wiland, 1999, om den digitale revolusjonens påvirkning på kunstfeltet, og behovet for teknologisk og digital kompetanseheving for kunstnere i Norge. Produksjonsnettverk for Elektronisk KunstPNEK – ble opprettet med Atelier Nord, Oslo og BEKBergen senter for elektronisk kunst, som første medlemmer og etter hvert TEKS som medlem nummer tre.

Prosessen startet ved LKVLademoen Kunstnerverksteder (medialaben Top Floor) og i samarbeide med LKV ble tildelte utstyrsmidler fra Norsk kulturråd for 2001 omfordelt til nystiftede TEKS i 2002. LKV er medstifter av TEKS. Den første festivalen for kunst og teknologi – Trondheim Matchmaking – (forløperen til Meta.Morf) ble avholdt i 2002. TEKS kom for første gang på fast plass i statsbudsjettet under post 74 i 2006. I dag tildeles stiftelsens statlige midler via Norsk kulturfond.

Espen Gangvik er stifter av TEKS og har vært daglig leder siden opprettelsen av stiftelsen i 2002 med unntak av Trine E. Unander i perioden 2004 – 2007. Antall samtidige ansatte varierer alt etter behov og budsjettmessige prioriteringer. 

Midt på 2000-tallet og opp gjennom 10-tallet ble etterspørselen for læring i bruk av digitale- og andre teknologiske verktøy stadig mindre mye pga internettets og den digitale skyens utvikling som informasjonskilde. TEKS tonet etter hvert ned kursvirksomhet og andre kompetansehevingsprosjekter til fordel for formidlingsprosjekt som bl.a. Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi –  Meta.Morf.

Trondheim Matchmaking var en årlig internasjonal festival for kunst & teknologi TEKS arrangerte mellom 2002 og 2010. TEKS’ lille stab kombinert med den korte omløpstiden på ett år utfordret etter hvert ønsket om å gjennomføre faglige godt funderte konsepter. Ideen om en biennale med et to-årig omløp for å kunne gå mer i dybden ble derfor født.

I 2007 startet TEKS et forprosjekt med tanke på å bygge opp en biennale for kunst og teknologi. Det ble opprettet en referansegruppe for forprosjektet som besto av:

Alex Adriaansens, direktør, V2_ og DEAF, Rotterdam
Clive Kellner, direktør, Johannesburg Art Gallery, Sør-Afrika
Jemima Rellie, underdirektør, Comms & public progr., Getty Conservation Institute, Los Angeles
Jeremy Welsh, professor, Kunstakademiet i Trondheim, Fakultet for arkitektur og design, NTNU
Zhang Ga, kurator, Media Art China, Det Kinesiske Nasjonale Kunstmuseum, Beijing

Som følge av gruppens arbeide ble Meta.Morf etablert og den første biennalen ble gjennomført i 2010.

TEKS har som ambisjon at prosjekter skal utvikles organisk og mobilt og for Meta.Morfs del er det valgt en strategi der vi inviterer visningssteder og institusjoner regionalt og nasjonalt til selv å kuratere og finansiere prosjekter under Meta.Morfs hovedtema for den enkelte biennale. Denne modellen ble gjennomført for biennalene i 2016 og 2018 og har blitt godt mottatt av samarbeidspartnerne og publikum, og vil bli videreført for kommende biennale i 2020.

Organisasjon

TEKS driftes i 2021 med 1,5 årsverk. 
Daglig leder: Espen Gangvik. Kurator og produsent: Zane Cerpina. I tillegg engasjerer TEKS eksterne prosjektmedarbeidere etter behov for ulike typer prosjekt, feks. i forbindelse med Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf. 

 

Styret består i 2021 av:
Styreleder Pia Skog Hagerup (forsker, Institutt for lærerutdanning, NTNU), styremedlemmene Leiken Vik (kunstner), Trond Åm (daglig leder Litteraturhuset i Trondheim) og Sigurd Saue (programvaredesigner og programmerer).

 

 

TEKS er organisert som ideell stiftelse med organisasjonsnummer 984140339 (Stiftelsen Trondheim elektroniske kunstsenter).

• Besøksadresse: Nedre Bakklandet 20C, Trondheim
• Postadresse: TEKS, PB 2227 Sentrum, 7412 Trondheim
• epost: teks@teks.no